ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

แอปพลิเคชัน Ketchup (“ช่องทางการให้บริการ”) โดยการควบคุมดูแลและเป็นเจ้าของโดยบริษัท ทาดา เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินของบริษัทและกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินดังกล่าว หรือแฟนคลับ (Fan Club) รวมถึงให้บริการเผยแพร่เนื้อหา (Content) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินของบริษัท จัดกิจกรรมสำหรับให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินหรือแฟนคลับ (Fan Club) อาทิเช่น การโหวต (Vote) เป็นต้น เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ให้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินเดียวกันเข้ามาพบปะกันได้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการนี้ โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียด การสมัครหรือการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทถกประการ

 1. คำนิยาม

ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท ทาดา เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Ketchup หรือชื่ออื่นใดซึ่งหมายถึงบริการดังกล่าว

ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าถึง ลงทะเบียน หรือใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ

“เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 1. เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้บริการทราบดีว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตระหนักถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการล่าสุดเรียบร้อยแล้ว

 1. การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

3.1 ในการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการ (“บัญชี”) ในแอปพลิเคชัน โดยจะต้องระบุอีเมล ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงการตั้งรหัสผ่านเพื่อให้การลงทะเบียนผู้ใช้บริการเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้ หรือผู้ใช้บริการอาจลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่น ได้แก่ Google, Apple, Facebook หรือ Twitter ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการแอปพลิเคชันได้ต่อไป

3.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บริการนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ๆ ได้

3.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีผู้ใช้บริการของตนนั้น หากเกิดการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดหรือเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ใช้บริการรับทราบดีว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว และให้ถือว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิดหรือเกิดความเสียหายนั้น เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

3.4 เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บริการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีย่อยหรือโปร์ไฟล์ เพื่อเข้าร่วมใช้บริการตามรายละเอียดศิลปินที่ผู้ใช้บริการเลือกได้

 1. การสมัครสมาชิก

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ดีและตอบสนองต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษนอกเหนือจากการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการตามปกติ อาทิเช่น สามารถซื้อสินค้าออฟฟิเชียล (Official Merchandise), รับชมคอนเทนต์พิเศษ รวมถึงสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ก่อนผู้ใช้บริการรายอื่นที่ไม่ได้สมัครสมาชิกนี้ เป็นต้น ผู้ใช้บริการอาจสมัครสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้นสำหรับการใช้บริการตามรายละเอียดศิลปินที่ผู้ใช้บริการเลือกได้

 1. การลบบัญชีผู้ใช้และการยกเลิกการสมัครสมาชิก

5.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะลบบัญชีผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Ketchup ในหัวข้อ “Request for Deletion” และ/หรือช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด หรือตามช่องทางอื่นใดที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า โดยผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป

5.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิกดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

 1. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

6.1 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ทำการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ให้บริการเผยแพร่เฉพาะภายในแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น

6.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลอื่น ๆ

6.3 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เหมาะสม และไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ในการแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อความโต้ตอบกับศิลปินของบริษัท

6.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมายทั้งสิ้น

 1. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

7.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการอัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดตามกฎหมายผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ทั้งสิ้น

7.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง อาทิเช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

 1. การเชื่อมต่อของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

8.1 ผู้ให้บริการอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล เพื่อความสะดวก หรือเพื่อรับบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบดีว่าอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของบุคคลที่สามทั้งสิ้น

8.2 ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของผู้ให้บริการหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการทราบดีว่าผู้ให้บริการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ เครื่องหมายการค้า โลโก้ รวมถึงสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข สำเนา คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบหรือระบบหรือทางสื่ออื่นใดก็ตาม โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ให้บริการ

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการทราบดีว่าผู้ให้บริการจะมีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ของการของใช้งานแอปพลิเคชัน Ketchup ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) ของผู้ให้บริการเท่านั้น และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชัน Ketchup ในหน้า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)” และ/หรือช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด หรือตามช่องทางอื่นใดที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า โดยผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป เพื่อทราบถึงรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to data portability) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure / Right to be forgotten) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right of rectification) รวมถึงการแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอม แก้ไขเปลี่ยน และคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 1. ปัญหาความไม่เหมาะสมของเนื้อหา

ผู้ใช้บริการสามารถรายงานปัญหาความไม่เหมาะสมผ่านทางแอปพลิเคชัน Ketchup ได้ หากพบว่ามีการสร้างเนื้อหาหรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น หรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท หรือลามก อนาจาร หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (“เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ผู้ใช้บริการสามารถรายงานหรือตั้งค่าสถานะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพื่อรายงานไปยังผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น ลบหรือบล็อคเนื้อหานั้นๆ ระงับบัญชีผู้ใช้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ

11.2 ผู้ใช้บริการสามารถรายงานผู้ใช้บริการรายอื่นได้ หากพบว่าผู้ใช้บริการรายอื่นนั้นทำหรืออาจทำละเมิด หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

11.3 ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือบล็อคผู้ใช้บริการรายอื่นได้ หรือลบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรายอื่นในโพสต์ของตนได้ หากพบว่าผู้ใช้บริการรายอื่นนั้นทำหรืออาจทำละเมิด หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนโพสต์ของผู้ใช้บริการ

 1. การระงับหรือยกเลิกการให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการพบว่าผู้ใช้บริการได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลอื่น หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือทำการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่างทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบหรือบล็อคเนื้อหาใด ๆ ระงับบัญชีผู้ใช้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการใด ๆ ก็ตาม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ใช้บริการได้ชำระเข้ามาแล้วก่อนที่จะมีการยกเลิกการให้บริการนี้ ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าวตามความเป็นจริงทั้งสิ้น

 1. ข้อตกลงอื่น ๆ

13.1 ในกรณีที่เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้กลายเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายด้วยประการใด ๆ ย่อมไม่กระทบถึงความสมบูรณ์และการมีผลบังคับได้ของเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

13.2 ในกรณีที่ข้อความใด ๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการมีการขัดหรือแย้งกันของฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ให้ถือตามฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้เหนือฉบับแปลภาษาอังกฤษ

13.3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้น